hovedmeny
 fremside 
 artikler 
 pekere 
 avstemninger 

  seksjoner
 dagens vits 
 elektronikk 
 disney 
 et lite eventyr 

  akuratt nå
 1 aktiv bruker 
 5. Juli 2020 
 16:48:51 

 

elektronikk eksamen - 06.98 - eksamen

Eksamenstid: 4 timer
 
Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler, f.eks:

Forskrift om utførelse og kontroll av elektrisk utstyr som tilbys eller omsettes til bruk i lavspenningsanlegg.
Forskrift om virkeområde samt utfyllende regler og overgangsbestemmelser vedrørende dokumentasjon og registrering av elektrisk utstyr.
Forskrift om internkontroll med veiledning.
Tabeller og formelsamlinger.
Databøker for halvlederkomponenter, TTL- og CMOS-kretser (evt. leverandørkataloger).
Håndbøker.
Engelsk-norsk ordbok.
Lommeregner.
Egne notater fra forberedelsestiden.

Unntak: Det er ikke tillatt å ha med egne notater, referater, arbeidsbøker o.l. som er brukt gjennom skoleåret eller lærebøker.
 

Andre opplysninger: Oppgavesettet har 5 sider medregnet forsiden og i tillegg 1 vedlegg.

Vedlegget skal leveres inn sammen med besvarelsen.
 

Vedlegg: Skjema over betalingsautomat.
 

Oppgave:

Dere er kommet ut til parkeringsplassen, men før dere starter arbeidet med å reparere anlegget, diskuterer dere skjemaet.

Figur 1 viser et utsnitt av vedlegget, der blant annet motoren, en permanent magnetisert likestrømsmotor, er med.

Figur 1 Skjema over motorstyringen

a) Hva slags komponenter er brukt i figur 1?

b) Forklar hvordan koplingen i figur 1 virker.

c) Finn andre eksempler på hvordan koplinger som den T1 og T2 inngår i kan nyttes.

Under utprøvingen viser det seg at motoren bare går en vei (opp).

d) Hva kan være feil? Begrunn svaret.

e) Beskriv hvordan du vil gå fram for å finne feilen. Begrunn svaret.

Dere er nå klare til å foreta reparasjonen, og serviceelektronikeren sier at dere har to muligheter:

  • skifte ut hele printkortet med komponenter, sette inn et nytt komplett printkort og kaste det gamle
  • feilsøke på kortet som står i betalingsautomaten, og bare bytte den/de komponentene som dere finner ut er defekt(e)

f) Hva mener du dere bør gjøre?
Ta utgangspunkt i de to mulighetene ovenfor, og begrunn svaret ditt utifra miljø, økonimi og samfunn.

Figur 2 viser et utsnitt av vedlegget, der tellekretsen for betalingsautomaten er vist.

Figur 2 Tellertkrets

g) Hvilke type IC-kretser tror du er benyttet her (TTL eller CMOS)?
Begrunn svaret.

h) Se figur 2, og tegn et sekvensdiagram (pulsdiagram) som viser signalene (tilstandene på utgangene på vippe 1 og vippe 2 under hverandre for to signaler inn på klokkeinngangen til vippe 1.

Det viser seg nå at betalingsautomaten ikke virker når 10-kr slippes på, mens alt fungerer som den skal, og bommen går opp, når 20-kroner slippes på.

i) Hvor i skjemaet på vedlegget kan feilen ligge? Begrunn svaret.

Dere utfører reparasjonen, og anlegget virker som det skal. Eieren av parkeringsplassen lurer på om dere kan kople inn lysdioder som blinker når det passrer en mynt forbi bryterne -S1 og -S2.

j) Tegn inn i skjemaet på vedlegget hvordan dette kan gjøres, og sett opp en spesifisert deleliste over hva du trenger for å få dette til.


Det skal være mulig å åpne bommen i nødstilfeller, hvis f.eks. utrykningskjøretøyer skal gjennom.

k) Tegn inn i vedlegget hvordan du vil løse dette problemet.

For å få +12 V driftspenning til betalingsautomaten må man ha en strømforsyning dersom man ikke bruker batteri.

l) Hvordan kan man unngå at +12 V-spenningen fra en slik strømforsyning varierer, selv om nettspenningen endrer seg?
Forklar, gjerne ved hjelp av skisse eller skjema.

Etter at dete er ferdig med jobben, og alt er montert og satt tilbake på plass, sier serviceelektronikeren at det må foretas en sluttkontroll av anlegget.

m) Hvorfor må dere gjøre denne sluttkontrollen?

0698v1.jpg (104075 byte)
vedlegg 1

 
  linker
 ntavados.net 
 goof 
 kathrine og lise 

  
Carlsberg
Hansa
Lysholmer
Ringnes
Tuborg
Tou
Guiness
Budweiser
Husets
Holsten

 flere polls

copyright 2010 sobihob.no